Hoe stemmen met volmacht?

In België geldt een opkomstplicht. Als je kiesgerechtigd bent, moet je verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven.

Wat is dat een volmacht?

Wanneer je op zondag 14 oktober niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je iemand in jouw naam een stem laten uitbrengen. In dit geval moet je wel de situatie die jou tegenhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en ook een volmachtformulier invullen.

Voorwaarden om te stemmen per volmacht

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

  • Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen.
  • Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. (De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.)

In welke gevallen kan je volmacht geven?

Welke reden?

Welk attest heb je nodig?

Wie bezorgt je dit attest?

Moet je naar het gemeentehuis? 

Ziekte of handicap

Medisch attest Jouw geneesheer (deze mag zelf geen kandidaat zijn) Neen

Beroepsredenen
(zowel binnen- als buitenland)

Attest van jouw werkgever Jouw werkgever Neen

Jijzelf of een lid van
jouw gezin is schipper,
marktkramer of kermisreiziger

Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (zie puntje 'Uitzonderingen') Gemeentehuis: de dienst Burgerzaken Je kan het attest via e-mail aanvragen, of uiterlijk tot vrijdag 12 oktober 12 uur bij de dienst Burgerzaken langsgaan.

Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiat-rische instelling ...)

Attest van vrijheidsbeneming De directie van de instelling Neen

Geloofsovertuiging

Attest geloofsovertuiging De desbetreffende religieuze overheid Neen

Studieredenen

Een studieattest De directie van jouw onderwijsinstelling Neen

Vakantie in het buitenland

Attest van de burgemeester (zie puntje 'Uitzonderingen') Stadhuis: de dienst Burgerzaken Je kan het attest via e-mail aanvragen, of uiterlijk tot vrijdag 12 oktober 12 uur bij de dienst Burgerzaken langsgaan.

Hoe breng je de volmacht in orde? 

Het volmachtformulier  wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). Het volmachtformulier kan je in de rechterkolom aanklikken om het te downloaden.

Waar moet de volmachtdrager stemmen? 

Het volmachtformulier  wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). Het volmachtformulier kan je in de rechterkolom aanklikken om het te downloaden.  

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen  (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat moet de volmachtdrager meenemen?

De volmachtdrager geeft volgende documenten af aan de voorzitter:

  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
  • Het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb.medisch attest, attest burgemeester, ...).
  •  Jouw oproepingsbrief.
  • Zijn/haar eigen oproepingsbrief.
  • Zijn/haar eigen identiteitskaart.

Uitzonderingen: 

Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jezelf stemgerechtigd bent.

Vakantie in het buitenland

Je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde. Daarin stelt deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan vast.

Dit attest (formulier A96a) kan tot uiterlijk 12 oktober 2018 om 12 uur aangevraagd worden in het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het desbetreffende formulier een verklaring op erewoord ondertekenen.
Het attest kan je in de rechterkolom aanklikken om het te downloaden. Met dit formulier moet je naar het gemeentehuis.  

Schipper, marktkramer of kermisreiziger

Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt. Dit attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Het attest kan je in de rechterkolom aanklikken om het te downloaden. Met dit formulier moet je naar het gemeentehuis.  

Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Toestand van vrijheidsbeneming

Je bent door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je verblijft.  In dit geval bent je niet verplicht een volmacht te geven.

Je geeft liever geen volmacht of je bent te laat om die nog te regelen 

Als je op de dag van de verkiezingen in de onmogelijkheid bent om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op het gemeentehuis (onthaal) of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. 

Hieronder wordt voor verschillende situaties meegegeven wat er moet worden binnengebracht. De binnengebrachte documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd. 

Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Oproepingsbrief + medisch attest
Studie Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
Je bent in het buitenland voor jouw beroep Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je moet werken (in België) Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)