Een nieuwe gemeente, een nieuw schepencollege, een nieuwe aanpak

Het toekomstig schepencollege van Pelt wil de uitdagingen voor de nieuwe gemeente vanaf 1 januari planmatig en integraal aanpakken. Anders dan bij de klassieke bevoegdheidsverdeling, zullen de schepenen elk verantwoordelijk worden als trekker of coördinator van grote maatschappelijke projecten. Collega-schepenen en gemeentelijke diensten, zullen vanuit hun expertise en discipline bijdragen aan de realisatie ervan. Het nieuwe schepencollege kwam tot deze werkwijze omdat grote maatschappelijke veranderingen nooit beperkt blijven tot één vakgebied. Bijvoorbeeld:

  • Naast de versterking van de centra van Neerpelt en Overpelt, willen we ook de eigenheid en leefbaarheid van onze dorpen behouden. Raf Drieskens zal het dorpenbeleid coördineren, waarbij we streven naar een evenwichtige groei van Pelt: van Lille tot Lindel.
  • De actief zorgzame buurt is een nieuw model om de noodzakelijke zorg en hulp te brengen naar de mensen die het echt nodig hebben. Professionele hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers vullen samen de zorgvragen in. Ann Van Dorpe brengt ze samen.
  • Leen Gielen zal een masterplan Sport opmaken, waarin de behoeften van sportclubs en sporters worden geïnventariseerd en een plaats krijgen in onze diverse sportparken. Waar nodig ondersteunen we nieuwe initiatieven.
  • Pelt wordt een fietsgemeente. Liesbeth Fransen zal de krachten bundelen die deze ambitie moeten waarmaken.
  • De verbinding van de centra van Overpelt en Neerpelt gebeurt op het terrein in Haspershoven. Hier wordt een nieuwe scholencampus van WICO gepland. Naast de commerciële zone, willen we er nieuwe woonvormen ontwikkelen met veel groene ruimte. De Dommel stroomt als een natuurlijke ader door het gebied en het vrijhouden van haar vallei geeft ruimte voor sport en recreatie, maar ook voor de opvang van hoog water. Dit project heeft vele dimensies en Jaak Fransen zal het in goede banen leiden.
  • Niels Valkenborgh werkt een globaal evenementenbeleid uit voor de nieuwe gemeente.
  • Dirk Vanseggelen zal in eerste instantie de werking van onze twee technische diensten op elkaar afstemmen en samen voegen.
  • Marc Geerts zal in het kader van gelijke kansen, initiatieven nemen om Pelt meer toegankelijk te maken op alle vlakken.
  • Katrien Kenis coördineert het anti-armoede beleid.

Toekomstig burgemeester Frank Smeets: "Zo zal elke schepen een aantal projecten op gang trekken die over enkele jaren het verschil kunnen maken voor Pelt. De projecten worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, dat in 2019 wordt voorbereid en besproken met de Peltenaren en in de gemeenteraad. Omdat onze inwoners, organisaties en diensten ook best een vast aanspreekpunt hebben in het gemeentelijk beleid, hebben we toch ook nog de “klassieke” taakverdeling in het schepencollege behouden."

Frank Smeets: algemeen beleid, budget, politie, veiligheid, burgerlijke stand, bevolking, personeel, erediensten, informatie, participatie, communicatie

Raf Drieskens: lokale economie, lokaal werkgelegenheidsbeleid, sociale huisvesting, smart city, kernversterking, dorpenbeleid

Ann Van Dorpe: welzijn, gezin, kinderen, ouders, ouderen, gezondheidspreventie, buurtgerichte zorg

Leen Gielen: sport, recreatie, toerisme, inrichting en kwaliteit publieke ruimte

Liesbeth Fransen: landbouw, natuur, milieu, duurzame mobiliteit, plattelandsbeleid, integraal waterbeheer

Jaak Fransen: ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit

Niels Valkenborgh: cultuur, erfgoed, evenementen, kermissen en markten

Dirk Vanseggelen: openbare werken, gemeentelijk patrimonium, kerkhoven

Marc Geerts (sp.a): financiën, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking

Katrien Kenis: voorzitter bijzonder comité sociale dienst, jeugd

  • Lokale besturen