De gemeenteraad van Pelt keurde op 19 december het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat meerjarenplan staan de projecten die de gemeente de komende legislatuur wil realiseren. Pelt wil uitgroeien tot een zorgzame, duurzame actieve en dienstbare gemeente en tot dé centrumgemeente van Noord-Limburg. Het voorziet daarvoor 80 miljoen euro aan investeringen.

Bevraging als startpunt

We gebruikten het eerste jaar van ons bestaan om het meerjarenplan zorgvuldig op te stellen. Onze administratie maakte een omgevingsanalyse en in het voorjaar hielden we een bevraging bij de inwoners. Deze oefening leverde heel wat interessante informatie op. We willen de komende jaren verder investeren en vernieuwen in wat de Peltenaren goed vinden. Tegelijkertijd maken we werk van nieuwe initiatieven die de bezorgdheid van onze inwoners wegdragen: verkeersveiligheid en -doorstroming, veilige fietspaden en initiatieven voor een beter klimaat en milieu.

Veilige en duurzame mobiliteit en ruimte

We zetten volop in op een verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid. We maken een mobiliteitsplan op, met een verkeersveilige en toegankelijke inrichting van schoolomgevingen en dorpscentra en het uitbouwen van een veilige fietsinfrastructuur als speerpunten. We investeren 11,3 miljoen euro in de aanleg van fietspaden, hoofdzakelijk langs grote invalswegen en op verbindingswegen tussen kerkdorpen.

Vanuit onze rol zullen we bij de hogere overheden blijven aandringen op een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Pelt. De focus ligt daarbij op een verbetering van het aanbod aan openbaar vervoer, de realisatie van de Noord-Zuidverbinding en van de omleidingsweg rond Neerpelt.

De opmaak van ons beleidsplan ruimte Pelt zal de basis vormen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Pelt op langere termijn. We laten hiermee de twee historische centra op elkaar aansluiten en maken een ruimtelijke verbinding in Haspershoven. Voor elk van de kerkdorpen stellen we een masterplan op, dat ons toelaat om voorzieningen ruimtelijk optimaal op elkaar te laten aansluiten.

Impulsen voor lokale economie

We maken de komende jaren onze industrie- en handelszones aantrekkelijker. We investeren 4,8 miljoen euro in de vernieuwing van het Nolimpark en geven met de inplanting van Campus Noord kansen aan jonge ondernemers uit de regio. Bij De Koel realiseren we een vlottere circulatie en verkeersafwikkeling. We investeren 4,2 miljoen euro in de ontwikkeling van De Heuf tot zorgstraat en het Marktplein in het centrum van Neerpelt zullen we herinrichten als plek van ontmoeting en beleving.
Verder blijven we steun geven aan ondernemers door de realisatie van een digitaal ondernemersloket.

Zorgzame buurten en dorpen

Onze buurten en dorpen zijn de fundamenten van de mooie gemeente die Pelt is. We streven naar zorgzame buurten, waar mensen zorg dragen voor elkaar. We versterken en stimuleren de rol van ontmoetingscentra, die de epicentra van ontmoeting in elk kerkdorp zullen worden.

De meer dan 100 buurtwerkingen en -verenigingen krijgen onze steun voor de organisatie van een activiteit op de jaarlijkse Dag van de Buren. Verenigingen zullen we ondersteunen door het uitwerken van een evenementenbeleid.

Verder zetten we elk jaar één of meerdere kerkdorpen in de kijker; inwoners laten we volop meedenken én -doen bij de ontwikkeling van hun kerkdorp.

Pelt als kind- en gezinsvriendelijke gemeente

We willen onze troef als kind- en gezinsvriendelijke gemeente, waarin ouders werk en privé vlot kunnen combineren, verder uitspelen. We realiseren een fysiek Huis van het Kind en in elk kerkdorp maken we werk van kwaliteitsvolle infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang. We voorzien nieuwe gebouwen in Lindel-Hoeven, Herent en Grote Heide. Dit doen we binnen het principe van de ‘brede school’, waarbij we volop inzetten op samenwerken en delen van voorzieningen. De komende legislatuur zullen we hierin 11,7 miljoen euro investeren. Daarnaast bouwen we samen met WICO een multi-inzetbare sporthal in Vondersbroek.

Optimale dienstverlening aan de inwoners

Onze gemeentelijke dienstverlening kreeg een goede score bij de bevraging in het voorjaar. We willen onze online dienstverlening verder uitbouwen en de dienstverlening aan de balie optimaliseren. We voorzien daarvoor een uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt, zodat alle publieksdiensten op één plaats zitten. Het gemeentehuis op het Kerkplein krijgt een make-over en krijgt een nieuwe en eigentijdse bibliotheek. De bibliotheek van Sint-Huibrechts-Lille krijgt een nieuwe onderkomen in woonzorgcentrum Teutenhof en de gemeentewerf in de Lieven Bauwenslaan wordt uitgebreid. Voor deze investeringen voorzien we de komende zes jaar 12,2 miljoen euro.

Investeren in de toekomst

De fusiegemeente kan als financieel gezonde gemeente uit de startblokken schieten. We zijn gewapend om te investeren in de toekomst en durven dat ook te doen. We plannen voor 80 miljoen euro aan nieuwe initiatieven. Hiervoor zullen we de komende jaren voor 53,9 miljoen euro aan leningen opnemen.

De belastingen voor de inwoners werden in 2019 vastgesteld op het laagste tarief van de twee voormalige fusiegemeenten: 6% aanvullende personenbelasting en 741 opcentiemen op de onroerende voorheffing. We zullen deze belastingen deze legislatuur niet verhogen.

  • Lokale besturen